Calloc () செயல்பாடு

நிரல் உதாரணத்துடன் சி நூலகத்தில் காலாக் () செயல்பாடு

C இல் காலாக் என்றால் என்ன? காலாக் செயல்பாடு தொடர்ச்சியான ஒதுக்கீட்டைக் குறிக்கிறது. இந்த செயல்பாடு பல நினைவக தொகுதிகளை ஒதுக்க பயன்படுகிறது. இது ஒரு மாறும் நினைவக ஒதுக்கீடு செயல்பாடு ஆகும், இது அனைவருக்கும் பயன்படுத்தப்படுகிறது