கொள்முதல் தேவையை உருவாக்கவும்

SAP இல் கொள்முதல் தேவையை எவ்வாறு உருவாக்குவது: ME51N

கொள்முதல் கோரிக்கையை உருவாக்குவது டி-குறியீடு ME51N இல் செய்யப்படலாம் (அல்லது பழைய பதிப்பு ME51-பரிந்துரைக்கப்படவில்லை) மற்றும் இது நேராக முன்னோக்கி செல்லும் செயல்முறையாகும். ME51N பரிவர்த்தனையை இயக்கவும். கொள்முதல் கோரிக்கை ஆவணம்