வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பீடு

SAP இல் வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பீடு: மாத இறுதி நிறைவு

நிதிநிலை அறிக்கைகளை உருவாக்கும் முன், வெளிநாட்டு நாணயத்தில் செய்யப்படும் பரிவர்த்தனைக்கான வெளிநாட்டு நாணய மதிப்பீட்டை நாம் செய்ய வேண்டும்.