Sap இல் ஒரு பயனரைப் பூட்டவும்/திறக்கவும்

ஒரு SAP பயனரை எவ்வாறு பூட்டுவது (SU01) & திறத்தல் (SU10)

SU01, SU10 குறியீடு பூட்டு மற்றும் திறக்க பயன்படுகிறது. நீங்கள் கணினியிலிருந்து தற்காலிகமாக பயனர்களைத் தடுக்க விரும்பினால், பூட்டுதல் மற்றும் திறத்தல் செயல்பாடுகள் பயன்படுத்தப்படும்.