Postgresql சேர்கிறது

PostgreSQL சேர்கிறது: உள், வெளி, இடது, வலது, எடுத்துக்காட்டுகளுடன் இயற்கை

PostgreSQL இணைப்புகள் என்றால் என்ன? PostgreSQL இணைப்புகள் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அட்டவணைகளிலிருந்து தரவை மீட்டெடுக்கப் பயன்படுகின்றன. JOIN களுடன், SELECT மற்றும் JOIN அறிக்கைகளை ஒற்றை அறிக்கையாக இணைக்க முடியும்.