பைதான் நேர தூக்கம் ()

பைதான் நேரம். தூக்கம் (): உங்கள் குறியீட்டில் தாமதத்தைச் சேர்க்கவும் (எடுத்துக்காட்டு)

பைதான் ஸ்லீப் என்றால் என்ன? பைதான் ஸ்லீப் () செயல்பாடு தூக்கத்திற்கு உள்ளீடு என கொடுக்கப்பட்ட வினாடிகளுக்கு குறியீட்டை செயல்படுத்துவதை தாமதப்படுத்தும் (). ஸ்லீப் () கட்டளை நேர தொகுதியின் ஒரு பகுதியாகும். நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம்